મોબાઈલમાં થી બસ ડેપો હેલ્પ લાઇન નંબર્સ અને લાઇવ બસ અપડેટ્સ જુઓ @gsrtc.in

ગુજરાત તમામ બસ ડેપો હેલ્પ લાઇન નંબર્સ અને લાઇવ બસ અપડેટ્સ @gsrtc.in, GSRTC લાઇવ રીઅલ ટાઇમ બસ અપડેટ્સ | ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પૂરી પાડતી પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટ સંસ્થા છે. ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પૂરી પાડતી પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે.

ગુજરાત તમામ બસ ડેપો હેલ્પ લાઇન નંબરો

 • બીલીમોરા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02634 284414
 • બોડેલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 220800
 • બોરસદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02696 220028
 • બોટાદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02849 251420
 • ચલસ્મા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02734 222060
 • ચંડોળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 251420
 • ચંડોળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 5463360
 • છોટા ઉદેપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02669 232054
 • ચોટીલા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02751 280313
 • ડભોઇ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02663 256343
 • ડેકોર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02699 244277
 • દાહોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02673 220043
 • દહેગામ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02716 3632601
 • ધંધુકા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02713 3323045
 • ધાંગધ્રા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02754 262954
 • ધરમપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02633 242023
 • ધારી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02748 225040
 • ધસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02847 223044
 • ધોળકા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02714 3422576
 • ધોરાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02824 221845
 • દિયોદર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02735 244453
 • ડીસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02743 221600
 • દ્વારકા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02892 234204
 • ઇડર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02778 250091
 • ગઢડા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02847 253556
 • ગાંધીનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02711 3222842
 • ગારિયાધાર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02843 250055
 • ગોધરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02672 241923
 • ગોંડલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02825 220096
 • હાલોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02672 220422
 • હારીજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02733 222065
 • હિંમતનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02772 241233
 • જંબુસર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02644 220138
 • જામજોધપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02898 220098
 • જામનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0288 2550270
 • જસદણ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02821 220220
 • જેતપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02823 220116
 • જૂનાગઢ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0285 2630303
 • જૂનાગઢ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0285 2631226
 • કડી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02764 242716
 • કલોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02764 223113
 • કપડવંજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02691 252816
 • કરજણ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02668 232064
 • કેશોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02871 236016
 • ખંભાળિયા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02833 234772
 • ખંભાત બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02698 220242
 • ખેડા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02694 222034
 • ખેડબ્રમ્હા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02775 220044
 • ખેરાલુ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02761 231027
 • કોડીનાર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02795 221398
 • લીંબડી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02753 260083
 • લુણાવડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02674 250001
 • મહુધા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 2572526
 • મહુવા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02844 222217
 • મકરપુરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 2647204
 • માંડવી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02623 232544
 • માંગરોડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02878 222093
 • માણસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02763 270016
 • માતર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02694 285536
 • મહેસાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02762 251151
 • મોડાસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02774 246239
 • મોરબી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02822 230701
 • મુન્દ્રા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02838 222125
 • નડિયાદ1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0268 2566411
 • નડિયાદ2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0268 2568965
 • નખત્રાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02835 222129
 • નલિયા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02831 222119
 • નારગોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 267223
 • નવસારી1 બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02637 258976
 • નવસારી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02637 254976
 • પાદરા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02662 222313
 • પાલનપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02742 252339
 • પાલિતાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02848 252168
 • પાટણ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02766 222222
 • પેટલાદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02697 224371
 • પોરબંદર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0286 2240959
 • પ્રતિજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02770 230519
 • રાધનપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02746 275388
 • રાજકોટ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0281 2235025
 • રાજકોટ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0281 2235026
 • રાજપીપળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02640 220037
 • રાજુલા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02794 222070
 • રાપર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02830 220002
 • સંતરામપુર
 • આહવા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220030
 • અડાજણ ગામ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 2765221
 • અમદાવાદ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463360
 • અમદાવાદ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463386
 • અમદાવાદ – 3 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25433396
 • અમદાવાદ – 4 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463409
 • અંબાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02749 262141
 • અમરેલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02792 222158
 • આણંદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02692 253293
 • અંજાર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02836 242692
 • અંકલેશ્વર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02646 247030
 • બગસરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02796 222061
 • બાલાસિનોર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02690 266026
 • બાંટવા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02874 241444
 • બારડોલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02622 220188
 • બારેજા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02718 3823221
 • બારીયા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220271
 • બરવાડા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 237450
 • બાવળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02714 3432827
 • બાયડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02779 222041
 • બેચરાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02734 286337
 • ભચાઉ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02837 224049
 • ભરૂચ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02642 260609
 • ભાવનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0278 2424147
 • ભિલોડા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 232022
 • ભુજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02832 220002

બુકિંગ પૂછપરછ માટે

ગુજરાત તમામ બસ ડેપો હેલ્પ લાઇન નંબર્સ અને લાઇવ બસ ટ્રેકિંગ @gsrtc.in, GSRTC લાઇવ રીયલ ટાઇમ બસ ટ્રેકિંગ | ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ એક પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે જે ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. GSRTC વ્હીકલ અપડેટ્સ એપ્લિકેશન એન-રુટ સ્ટેશનો પર રાજ્ય પરિવહન બસોના વાસ્તવિક સમયનો ETA અને નકશા પર GSRTC વાહન ચલાવવાનું ચોક્કસ સ્થાન પ્રદાન કરે છે.

GSRTC લાઇવ બસ અપડેટ્સ જોવા માટે

લાઈવ બસ ટ્રેકિંગ એ તમામ નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં તેનું બસ લાઈવ લોકેશન મળી શકે છે .GSRTC લાઈવ રિયલ ટાઈમ બસ ટ્રેકિંગ ડાઉનલોડ કરો,ડાઉનલોડ લીંક નીચે આપેલ છે.

GSRTC ની સત્તાવાર એપ્લિકેશન

બસ અપડેટ્સઃ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ એક પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે જે ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. GSRTC વ્હીકલ અપડેટ્સ એપ્લિકેશન એન-રુટ સ્ટેશનો પર રાજ્ય પરિવહન બસોના વાસ્તવિક સમયનો ETA અને નકશા પર GSRTC વાહન ચલાવવાનું ચોક્કસ સ્થાન પ્રદાન કરે છે.

ટિકિટ બુકિંગ કરવા એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

સ્ટોપેજવાળી બસનો ટ્રાફિક અને રૂટ નકશા પર અગાઉથી ઉપલબ્ધ છે. વપરાશકર્તા ડ્રાઇવર, બસની સંપૂર્ણ વિગતોને ટ્રેક કરી શકે છે અને જો જરૂરી હોય તો ડ્રાઇવરને કૉલ કરી શકે છે. બાળકના અભ્યાસક્રમ અને શાળાના કાર્યક્રમોના કેલેન્ડરના નિયમિત અપડેટ્સ અનુસાર, વપરાશકર્તા બસના સમયપત્રકના ફેરફારોનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે.

GSRTC માટે અગત્યની એપ લીંક

GSRTC લાઇવ બસ અપડેટ લિંકઅહી ક્લિક કરો
GSRTC સત્તાવાર એપ્લિકેશનઅહી ક્લિક કરો
GSRTC સત્તાવાર ટીકિટ બુકિંગ એપ્લિકેશનઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment