કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત | Collector office Gandhinagar Recruitment for various posts

કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત | Collector office Gandhinagar Recruitment for various posts : કલેક્ટર ઑફિસ ગાંધીનગર ભારતી 2022 કલેક્ટર ઑફિસ ગાંધીનગરે 11 મહિનાના કરાર આધારિત કાયદાકીય અધિકારીની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી. લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો … Read more