વાહનનો નંબર નાખો અને જાણો માલિકનું નામ

mParivahan App : શું તમે કોઇપણ વાહનના નંબર પરથી વાહનના માલિકનું નામ અને વાહનની રજીસ્ટ્રેશનની વિગતો જાણવા માંગો છો. હા તો આજે તમને mParivahan એપ દ્વારા કોઈ પણ વાહનના નંબર પરથી માલિકનું નામ અને વાહનની નોંધણીની વિગતો મોબાઈલના ઉપયોગ વડે જાણી શકો છો. આ પણ વાંચો : કલર ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો કોઈ પણ વાહનના … Read more