તમારી જમીન કોના નામે છે વર્ષો જૂનો ઓનલાઇન રેકર્ડ જુઓ મોબાઈલમાં

વર્ષો જૂના જમીનના રેકોર્ડ અપડેટ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે લેન્ડ રેકર્ડ ગુજરાત રિસર્વેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. લેન્ડ રેકર્ડ ગુજરાતને આધુનિક બનાવવાના હેતુ સાથે, ગુજરાત સરકાર જીઆઈએસ આધારિત અવકાશી ડેટા પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ડીજીપીએસ (ડિફરન્શિયલ ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ) અને ઇટીએસ (ઈલેક્ટ્રોનિક ટોટલ સ્ટેશન્સ) જેવી આધુનિક તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને જમીનના રેકોર્ડની પુન:સર્વેણી કરી રહી છે.
ગુજરાતમાં 95 લાખથી વધુ સર્વે નંબરો હતા અને 5 લાખથી વધુ સર્વે નંબરો અંગે ફરિયાદો હતી. એકવાર જમીનના પટ્ટાઓનું પુન: સર્વેક્ષણ અને માપણી થઈ ગયા પછી, કુલ સર્વે નંબરના 5 ટકાથી વધુમાં ફરિયાદો ઉભી થઈ હતી. રહેવાસીઓને રાહત આપવા માટે, ગુજરાત સરકારે ફરિયાદો મેળવવાની સમયમર્યાદા ડિસેમ્બર 2022 સુધી લંબાવી છે.

લેન્ડ રેકોર્ડ ગુજરાત માહિતી

જમીનનો રેકોર્ડ ગુજરાત ઓનલાઈન તપાસવા માટેની એક અધિકૃત વેબસાઈટ છે. તે ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ઇ-ધારા પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. AnyROR નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ‘ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં અધિકારોના કોઈપણ રેકોર્ડ્સ’ છે. તમે anyror.gujarat.gov.in પર જમીન રેકોર્ડ ગુજરાત અથવા AnyROR Gujarat 7 12 ઓનલાઇન અને 8A તપાસી શકો છો. તમે આ વેબસાઈટ પરથી ROR, લેન્ડ રેકોર્ડ ગુજરાત પ્રમાણપત્ર (જંત્રી) વગેરે પણ મેળવી શકો છો. તેને Anyror Anywhere પોર્ટલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ગ્રામીણ જમીન રેકોર્ડ

 • ઇ-ચાવડી (ઈ-ચાવડી)
 • જૂની સ્કેન કરેલ VF-7/12 વિગતો (જૂના સ્કેન ફોને નંબર- 7/12 ની વિગતો)
 • જૂની સ્કેન કરેલ VF-6 એન્ટ્રી વિગતો (જુના સ્કેન હક પત્રક આગામી નંબર-6 ની વિગતો)
 • VF-7 સર્વેની વિગતો નથી ( નંબર-7 ની વિગતો)
 • VF-8A ખાટા વિગતો (ગા.ન- 8અ ની વિગતો)
 • VF-6 એન્ટ્રી વિગત (હક્ક પત્રક ગા. ન. 6 ની વિગતો)
 • 135-ડી પરિવર્તન માટેની સૂચના (હક્ક પત્રક માટે 135-ડી ની નોટિસ)
 • જાહેર કરેલ ગામ માટે જુનાથી નવો સર્વે નં

અર્બન લેન્ડ રેકોર્ડ્સ

 • સર્વેની વિગતો નથી (સરવે નંબરની વિગતો)
 • નોંધ નં. વિગતો
 • 135-D નોટિસની વિગતો
 • માલિકના નામથી સર્વે નંબર જાણો
 • મહિનાના વર્ષ દ્વારા પ્રવેશ સૂચિ
 • UPIN દ્વારા સર્વેની કોઈ વિગત જાણો

ઓનલાઈન નકલ મેળવવા માટે

ગુજરાત રાજ્યમાં જમીન માટેનું અગત્યનું રેકર્ડ એટલે ગામના નમૂના નંબર-6, 7/12 ઉતારા, 8-અ ની નકલ તાલુકાના ઈ-ધરા કેન્દ્રો તથા ઈ-ગ્રામ કક્ષાએથી મેળવી શકાય છે. પરંતુ સરકારશ્રી દ્વારા Digitally Signed નકલ ઓનલાઈન મેળવી શકાશે. જેમાં e-Sign અને e-Seal સામેલ હશે. આવી નકલનો ઉપયોગ તમામ અધિકૃત ગણાશે. આવી નકલ મેળવવા માટે Anyror Gujarat અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. જમીનના આ ઉતારા પર QR Code સામેલ હશે, તેની સત્યતા કે ખરાઈ પણ કોઈપણ જગ્યાએથી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા કરી શકાશે. આ નકલ માટે ખેડૂતોએ online fee ભરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન કેવી રીતે ચેક કરવું?

 • સૌપ્રથમ મહેસુલ વિભાગના AnyRoR (anyror.gujarat.gov.in) તથા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in/) પર પોર્ટલ પર જાઓ.
 • AnyRoR અથવા i-ora પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ “Digitally Signed RoR/ડિજિટલ સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર” પર ક્લિક કરો.
 • તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • વેબસાઈટની પેજમાં દેખાતા Captcha Code વાંચીને તેની નીચેના ટેક્સબોક્ષમાં દાખલ કરો. જો captcha code વાંચી શકાય એમ ન હોય તો “Refresh Code” પર ક્લિક કરો. જેથી નવો કોડ સ્ક્રીન પર આવશે.
 • કેપ્ચા કોડ નાખ્યા બાદ “Generate OTP” પર ક્લિક કરો. OTP જનરેટ કરવાથી તમારા દ્વારા દાખલ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર વેરિફિકેશન કોડ આવશે.
 • મોબાઇલ નંબર પર પર આવેલા વેરિફિકેશન કોડ Textbook મા દાખલ કરીને “Login” પર click કરો.
 • Login પર click કર્યા બાદ ડિજિટલી સાઇન્ડ ગામ નમૂના મેળવવા માટેનું ફોર્મ ઓપન થશે.
 • ગામ નમૂના નંબર મેકવાવા માટે તમારો જિલ્લો, તાલુકો અને ગામ પસંદ કરવાનું રહેશે. જેમાં સર્વે નંબર / બ્લોક નંબર / ખાતા નંબર / નોંધ નંબર પસંદ કરી “Add Village Form”પર click કરો.
 • તમારે જરૂરી ગામ નમૂના નંબર ની વિગતો એક પછી એક ઉપર જણાવેલ મુદ્દા નંબર- 8 મુજબ “Add Village Form” પર click કરી યાદી તૈયાર કરો.
 • ત્યારબાદ ગામ નમૂના નંબરની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેની જરૂરી ચકાસણી કરી “Procced For Payment” પર click કરો.
 • હવે “Procced For Payment” પર ક્લિક કર્યા બાદ જો કોઈ સુધારો કરવો હોય તો “Cancel Request” પર ક્લિક કરો.
 • .જો તમામ માહિતી બરાબર હોય તો “Pay Amount” પર click કરી જરૂરી રકમની ચૂકવણી ઓનલાઇન કરો.
 • નોંધ:- A) ગામ નમૂના માટે ફી Online જ ભરવાની છે. B) ઓનલાઈન રકમ ભરતાં પહેલાં ઓન-લાઈન પેમેન્ટ કરવા અંગેની પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી.
 • પેમેન્ટની ચુકવણી કર્યા બાદ ડિજિટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે. જેમાં “Download RoR” પર ક્લિક કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 • નોંધ:- A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર થયેલા ન હોય તો “Generate રોર” પર ક્લિક કરી ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર કરો.
 • પેમેન્ટની ચુકવણી કર્યા બાદ ડિજિટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે. જેમાં “Download RoR” પર ક્લિક કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 • નોંધ:- A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર થયેલા ન હોય તો “Generate રોર” પર ક્લિક કરી ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર કરો.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

AnyRoR ગુજરાત વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
અર્બન લેન્ડ રેકોર્ડ્સ તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ગ્રામીણ જમીનના રેકોર્ડ તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top