કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત | Collector office Gandhinagar Recruitment for various posts

કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત | Collector office Gandhinagar Recruitment for various posts : કલેક્ટર ઑફિસ ગાંધીનગર ભારતી 2022 કલેક્ટર ઑફિસ ગાંધીનગરે 11 મહિનાના કરાર આધારિત કાયદાકીય અધિકારીની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી. લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે… તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યો પણ જોઈ શકો છો દા.ત. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર ભરતી

કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે તાજેતરમાં એક ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે તો જે કોઈ લાયક ઉમેદ્વાએર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ કલેકટર કચેરી ગાંધીનગર
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
નોકરી સ્થળ ગાંધીનગર / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05/10/2022

પોસ્ટ

  • કાનૂની અધિકારી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • અનુભવ સાથે કાયદા પ્રવાહમાં ડિગ્રી (સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતો જુઓ)

વય મર્યાદા

  • 50 વર્ષથી વધુ નહીં

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • અંતિમ પસંદગી વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ પર આધારિત હશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ સરનામે હાથથી/પોસ્ટ દ્વારા (RPAD/સ્પીડ પોસ્ટ) અરજી ફોર્મ મોકલીને ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05/10/2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment