હવે તમારા નામ અને ફોટા વાળું Resume/CV બનાવો ઘરે બેઠા ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલમાં

Resume/CV: એક ખરાબ Resume/CV તમારી બધી મહેનત બગાડી શકે છે. કારણ કે આ તમારું પહેલું હથિયાર છે, જે નોકરી મેળવવા અને ના મળવાનું કારણ બની શકે છે. તો આજે આપણે ઘરે બેસીને મોબાઈલમાં Resume/CV કેવી રીતે બનાવી શકાય તે શીખીશું, જેથી તમારે સાયબર કાફે પણ ન જવું પડે. Resume/CV બનાવો તમારા મોબાઈલમાં મોબાઈલમાં Resume/CV કેવી … Read more