જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

Junagadh Municipal Corporation Bharti 2023: જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં U-PHC અને U-CHCમાં ફાર્માસીસ્ટ, લેબ ટેકનિશ્યન, સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય કુલ 89 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે નિયત નમુનામાં જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 – અન્ય માહિતી

પોસ્ટ ટાઈટલજુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023
પોસ્ટનું નામસ્ટાફ નર્સ, FHW, MPHW અને અન્ય
કુલ જગ્યા89
છેલ્લી તારીખ17-10-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://junagadhmunicipal.org
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

89 જગ્યાઓ પર ભરતી

  • ફાર્માસીસ્ટ : 8 જગ્યા
  • લેબ ટેકનિશ્યન : 9 જગ્યા
  • એક્સ-રે ટેકનિશ્યન : 1 જગ્યા
  • સ્ટાફ નર્સ : 7 જગ્યા
  • ફિમેલ હેલ્થ વર્કર : 32 જગ્યા
  • મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર : 32 જગ્યા

શૈક્ષણિક લાયકાત

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી ના સત્તાવાર જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ દરેક પોસ્ટ માટે લાયકાત અલગ અલગ છે. તેમજ વધુ માહિતી માટે ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન વાંચવું.

પગાર ધોરણ

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી ના સત્તાવાર જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ નીચે જણાવેલ છે.

જગ્યાનું નામપગાર ધોરણ
ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ 3રૂ:- 31340/-
લેબ ટેકનિશ્યન, વર્ગ 3રૂ:- 31340/-
એક્સ-રે ટેકનિશ્યન, વર્ગ 3રૂ:- 38090/-
સ્ટાફ નર્સ, વર્ગ 3રૂ:- 31340/-
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ 3રૂ:- 19950/-
મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ 3રૂ:- 19950/-

ઉમર મર્યાદા

સત્તાવાર જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અલગ વય મર્યાદા છે.

જગ્યાનું નામવય મર્યાદા
ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ 318 વર્ષ થી 35 વર્ષ
લેબ ટેકનિશ્યન, વર્ગ 318 વર્ષ થી 36 વર્ષ
એક્સ-રે ટેકનિશ્યન, વર્ગ 318 વર્ષ થી 35 વર્ષ
સ્ટાફ નર્સ, વર્ગ 318 વર્ષ થી 40 વર્ષ
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ 318 વર્ષ થી 33 વર્ષ
મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ 318 વર્ષ થી 33 વર્ષ

અરજી કેવી રીતે કરવી?

કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી. ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ OJAS વેબસાઈટ https://junagadhmunicipal.org પરથી મેળવાની રહેશે. ઉમેદવારે નિયત થયેલ ફી 17-10-2023, 23:59 કલાક સુધીમાં ઓનલાઈન ભરપાઈ કરવાની રહેશે. ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ નામંજુર ગણવામાં આવશે. આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે પસંદગી સમિતિ દ્વારા જરૂર જણાય તો મેરીટ આધારિત શોર્ટ લીસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફક્ત પ્રથમ તબ્બકે ફિઝીકલ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશનમાં બોલાવવામાં આવશે. સરકારશ્રીના નીતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ મુદતી જગ્યાઓ છે, આ જગ્યાઓનું કોઈપણ પ્રકારના ભારણ અંગે મહાનગરપાલિકાની કોઇપણ જવાબદારી રહેશે નહિ. વધુ વિગત માટે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ https://junagadhmunicipal.org પરથી જાણકારી મેળવી લેવી. આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશ્નરશ્રી, જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને દરેકને બંધન કર્તા રહેશે.

જાહેરાત વાંચો અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો
હોમપેજઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment