તલાટી ભરતી માટે ખાસ ઉપયોગી : આજ સુધીના તલાટી ના જુના પેપર PDF ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટી જૂના પેપર અને આન્સર કી 2010 થી 2017 PDF ડાઉનલોડ કરો, ગુજરાત સરકાર વર્ગ-3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને માટે સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે. તલાટીની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે . દરેક સૂચનામાં, તેઓ સ્પષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને તલાટીની પરીક્ષા પેટર્નનો ઉલ્લેખ કરે છે. અહીં તમને તલાટી પરીક્ષાનું જૂના પ્રશ્નપત્ર 2010 થી 2017 PDF મફત ડાઉનલોડ કરવા માટે મળશે.

GPSSB તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન 2023

પરીક્ષાનું નામ તલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડ ઑફલાઇન
પ્રશ્નોની સંખ્યા 100
ગુણની સંખ્યા 100
કુલ સમય60 મિનિટ

GPSSB તલાટી અભ્યાસક્રમ 2023

વિષયનું નામ માર્ક્સ
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન*50
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા 20
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા 20
સામાન્ય ગણિત 10

અભ્યાસક્રમ માળખું

જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજમાં રમત-ગમત, સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા અને સામાન્ય બુદ્ધિ, ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ભારત અને ગુજરાતનું ભૂગોળ, પંચાયત રાજ, ભારતીય રાજનીતિ અને ભારતનું બંધારણ, પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વની વર્તમાન બાબતો, ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન, સામાન્ય વિજ્ઞાન જેવા વિષયોમાંથી પ્રશ્નો આવતા હોય છે. જેમાં ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાવ્ય અને નવલકથાના લેખક, કવિ અને લેખકના જન્મ સ્થળે, ગુજરાતના પ્રખ્યાત કવિઓના ઉપનામ, ગુજરાતી ભાષાના ખ્યાતનામ ગ્રંથી વગેરે પ્રકારના પૂછાય છે.
જ્યારે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં નિપાત, સમાસ, અલંકાર, સંધિ છોડો-જોડો, કૃદંત, વિભક્તિ, છંદ, કર્તરી-કર્મણિ વાક્ય, જોડણી તમને સારા માર્ક અપાવી શકે છે.અંગ્રેજી વ્યાકરણમાં કાળ, રૂઢિપ્રયોગ અને શબ્દસમૂહ, વિરોધી શબ્દ, સમાનાર્થી શબ્દ, રી એરેન્જમેન્ટ, એકવચન અને બહુવચન, ભૂલ સુધારણા, પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ, વર્ડ ઓર્ડરની તૈયારી કરી શકો છો. ગણિત અને તર્કમાં જમ્બલિંગ, સંબંધ, કોડિંગ-ડીકોડિંગ, મૂળાક્ષરો અને સંખ્યા શ્રેણી, પત્ર શ્રેણી, સામ્યતા, આકારો અને મિરર, દિશાઓ, વર્ગીકરણ, વેન ડાયાગ્રામ, છબીઓ અને ક્લોક, નિષ્કર્ષ અને નિર્ણય લેવો જેવા પ્રશ્નોમાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

તલાટી જુના પેપર લીંક

વર્ષ 2010 તલાટી પેપર અહી થી ડાઉનલોડ કરો
વર્ષ 2014 તલાટી પેપર અહી થી ડાઉનલોડ કરો
વર્ષ 2015 તલાટી પેપર અહી થી ડાઉનલોડ કરો
વર્ષ 2016 તલાટી પેપર અહી થી ડાઉનલોડ કરો
વર્ષ 2017 તલાટી પેપર અહી થી ડાઉનલોડ કરો

Leave a Comment